Podmienky používania stránky

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom stránok na adresách www.menej.sk a www.platmenej.sk je firma Webix Ltd, Woodlands Grange, Woodlands Lane, Bristol BS32 4JY, United Kingdom (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "Menej.sk").
 2. Následujúce pojmy použité v týchto podmienkach používania web stránok Menej.sk majú následujúci význam:
  • Užívateľ je fyzická osoba, ktorá používa web stránky Menej.sk.
  • Poskytovateľ služby je poskytovateľ služieb alebo produktov, ktorých základné informácie sa nachádzajú na stránkach Menej.sk.
  • Produkt je akýkoľvek produkt alebo služba, ktorej základné údaje sa nachádzajú na stránkach Menej.sk.

2. Ciele a zásady

 1. Primárnym cieľom stránky Menej.sk je poskytnúť základné informácie o produktoch finančného, telekomunikačného, poistného, energetického a voľnočasového trhu v Slovenskej republike a porovnať ich s podobnými Produktmi v ponuke ostatných Poskytovateľov služieb.
 2. Hlavnými zásadami stránky Menej.sk sú:
  • Objektívnosť - žiaden Poskytovateľ služby, ani Produkt nie je zvýhodnený na základe subjektívnych kritérií.
  • Nezávislosť - Prevádzkovateľ stránok nie je konkurent, klient, ani obchodný partner žiadneho Poskytovateľa služieb.
  • Presnosť a aktuálnosť údajov - údaje o Produktoch sú pravidelné kontrolované a aktualizované. Snahou Prevádzkovateľa stránky je poskytnúť čo najpresnejšie informácie, no keďže zdroje informácii nie sú vždy aktuálne, presné a úplne, Prevádzkovateľ stránky nemôže ručiť za absolútnu presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácii o Produktoch.
 3. Všetky informácie o Produktoch sú poskytované Užívateľom bezplatne. Niektoré informácie môžu byť dostupné len po bezplatnom zaregistrovaní na stránkach Menej.sk.

3. Údaje o Produktoch

 1. Údaje o Produktoch pochádzajú z nasledovných zdrojov:
  • Verejne dostupné zdroje ako sú web stránky Poskytovateľov služieb, ich propagačné materiály, tlačové správy, atď.
  • Informácie pochádzajúce priamo od Poskytovateľov služieb, ktoré sú určené pre použitie na stránkach Menej.sk.
 2. Na stránkach Menej.sk sa nachádzajú len najzákladnejšie informácie o Produktoch. Úplné informácie, ktoré môžu byť v niektorých situáciách kľúčové pre Užívateľov, poskytnú priamo Poskytovatelia služieb.
 3. Všetky údaje o Produktoch sú schválené Prevádzkovateľom stránky.
 4. Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za presnosť, ani aktuálnosť údajov o Produktoch.

4. Kritéria pre zaradenie Produktov na stránky Menej.sk

 1. Produkt je aktuálne v ponuke Poskytovateľa služby
 2. Produkt je možné jednoznačne zaradiť do jednej z existujúcich kategórii Produktov na stránkach Menej.sk.
 3. Poskytovateľ služby má oprávnenie poskytovať daný Produkt na území Slovenskej republiky pre občanov Slovenskej republiky.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť Produkt na stránky Menej.sk bez udania dôvodu.

5. Porovnávanie Produktov

 1. Každý produkt má pridelené bodové hodnotenie, ktoré sa zobrazuje vo forme hviezdičiek a skóre a je označené ako "Celkové hodnotenie". Toto hodnotenie je pre každý druh produktov vypočítané algoritmom vyvinutým pre interné použitie na stránkach Menej.sk pre každú produktovú skupinu osobitne.
 2. Východiskovým kritériom zoradenia porovnávaných produktov je Celkové hodnotenie.

6. Platená inzercia

 1. Niektoré stránky projektu Menej.sk môžu obsahovať platenú inzerciu.
 2. Akákoľvek platená inzercia je jasne označená a vizuálne i kontextovo oddelená od zoznamu porovnávaných Produktov.

7. Užívatelia

 1. Užívanie stránok Menej.sk je bezplatné pre všetkých užívateľov.
 2. Užívatelia majú možnosť nájsť základné informácie o Produktoch a porovnať ich s podobnými Produktmi na stránkach Menej.sk. Konečné rozhodnutie o zvolení Produktu však nesmie závisieť len na informáciách nachádzajúcich sa na stránkach Menej.sk. Užívateľ je zodpovedný za svoje rozhodnutie a Prevádzkovateľ stránky za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu Užívateľa vyplývajúcu z rozhodnutia založenom na základe informácií na stránkach Menej.sk.
 3. Osobné údaje Užívateľov (ako je meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, atď.) nebudú nikdy poskytnuté tretím osobám bez súhlasu Užívateľa.
 4. Poskytovateľ stránky môže občasne zaslať Užívateľom informačný email o Menej.sk, súvisiacich projektoch, alebo produktoch a službách, ktoré sú na stránkach Menej.sk porovnávané, no len pokiaľ s tým Užívateľ súhlasil pri registrácii osobných údajov.
 5. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo zrušiť registráciu užívateľa, ak to uzná za vhodné.

8. Ceny

 1. Všetky ceny uvedené na stránkach Menej.sk pochádzajú z aktuálnych cenníkov Poskytovateľov služieb.
 2. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

9. Osobné údaje

 1. Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Vaše osobné údaje použijeme výhradne na vypracovanie ponuky finančných produktov, o ktoré nás požiadate. Všetky údaje budú uložené na našich bezpečných serveroch a prístup k nim budú mať len následovné osoby:
  • zamestnanci Prevádzkovateľa stránky Menej.sk
  • finančný poradca Miloslav Volk a jeho spolupracovníci
 2. Prevádzkovateľ stránky Menej.sk (spoločnosť Webix Ltd) je riadne registrovaná úradom Information Commissioner's Office (reg. číslo Z2765918) v súlade s platnou legislatívou na ochranu osobných údajov vo Veľkej Británii a Európskej Únii.
 3. Odoslaním formulára so žiadosťou o vypracovanie ponuky finančných produktov a služieb vyhlasujete, že ste si vedomý svojich práv a prehlasujete, že v zmysle §11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov udeľujete Prevádzkovateľovi stránok Menej.sk, spoločnosti Webix Ltd, súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v žiadosti, a to na účely spracovania žiadosti a následného marketingového oslovovania. Zároveň súhlasíte s poskytnutím vašich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v žiadosti zmluvným partnerom Prevádzkovateľa, ktorých sa vaša žiadosť týka, za účelom spracovania žiadosti a pre marketingové účely vrátane ponuky produktov a služieb. Svoj súhlas udeľujete na dobu 10 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou (vrátane emailu) na adresu uvedenú v kontaktných údajoch Prevádzkovateľa stránky.

10. Záverečné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upravovať obsah stránky, vrátane týchto Podmienok používania stránky Menej.sk.
 2. Všetky vzťahy neupravené v týchto Podmienkach používania stránky sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Tieto Podmienky používania stránky boli naposledy upravené 5.2.2015.