Sporenie:  Zlatá vkladná knižka (Poštová banka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Zlatá vkladná knižka, ktorý má vo svojej ponuke Poštová banka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Zlatá vkladná knižka
Banka: Poštová banka
Typ sporenia: vkladná knižka
Naše
hodnotenie:
?
7. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,30 % p.a.
Výpovedná lehota: 3 mesiace
Minimálny vklad: 7,00 €
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Poznámky:

Vypovedaná suma na vkladnej knižke s výpovednou lehotou je počas jedného mesiaca po uplynutí výpovednej lehoty, kedy
je možné s touto sumou voľne disponovať, úročená úrokovou sadzbou 0,01% p.a.

Požiadaj o ponuku Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.